Sunday, October 11, 2009

EMPAT ISTILAH DALAM AL QURAN (Siri 2 - Akhir)

Kefahaman tentang konsep Ilah dan Rabb

Ketika mula-mula al-Quran diturunkan kepada orang-orang Arab, mereka benar-benar memahami apakah yang dimaksudkan dengan Ilah dan Rabb. Ini kerana istilah-istilah itu berkaitan dengan bahasa yang dipertuturkan ketika itu. Istilah-istilah itu bukanlah suatu yang baru bagi mereka dan tiada pula maksud-maksud yang lain di sebalik yang mereka fahami.

Orang-oang Arab benar-benar memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut. Apabila mereka menyebut bahawa Allah Subhanahuwata’ala sebagai Ilah (yang disembah) dan Rabb (yang Maha Pencipta) dan tidak ada sesiapa yang lain mempunyai sifat-sifat dan kemuliaan yang dimaksudkan itu, maka mereka segera dapat memahaminya. Mereka betul-betul mengetahui hak-hak Allah Subhanahuwata’ala yang tidak boleh diberikan kepada yang lain.

Mereka yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, menyedari akibat atau kerugian yang dialami di pihak mereka jika menyokong Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam. Manakala mereka yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam pula, memahami apa yang semestinya mereka hadapi, tinggalkan dan pisahkan.

Begitu juga dengan istilah ‘Ibadah dan Din yang selalu digunakan pada masa itu. Mereka memahami apa yang dimaksudkan dengan ‘abd dan ‘ubudiyyah (perhambaan). Juga apa yang dimaksudkan dengan istilah Din.

Oleh sebab itu apabila mereka yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, diperintahkan supaya memberhentikan ‘ibadah kepada yang lain dan menumpukan ‘ibadah khas untuk Allah Subhanahuwata’ala semata-mata, dan membuang keyakinan kepada Din yang lain dan meyakini hanya kepada Din Allah Subhanahuwata’ala, maka mereka mampu melaksanakannya dan menghalakan seluruh rasahati , fikiran dan tingkahlaku kepada ajakan al-Quran. Maka berlakulah perubahan yang mendadak (revolusi) dalam cara hidup mereka sepertimana yang dikehendaki oleh al-Quran.

Apabila masa berlalu, terutama bagi generasi terkini yang mengalami pelbagai perubahan baru, maka istilah-istilah itu semakin sukar difahami. Akhirnya istilah-istilah itu hanya difahami beberapa orang ulama’ yang jelas terbukti keikhlasan, kesungguhan, ingin menghayati Islam sebagai ad-Din dan ingin kembali mengambil Generasi al-Quran pertama sebagai contoh.

Umat manusia, pada umumnya sudah kehilangan mafhum asal istilah-istilah itu. Mereka hanya dapat memahami istilah-istilah itu dengan makna dan maksud yang digunapakai oleh masyarakat umum sahaja. Contohnya:

1. Perkataan Ilah hanya digunakan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan tuhan-tuhan (selain Allah) yang membawa makna yang sama dengan tokong-tokong, berhala-berhala dan tuhan-tuhan.

2. Perkataan Rabb hanya dimaksudkan dengan seseorang yang memelihara atau menyara hidup orang lain, atau membekalkan orang dengan keperluan duniawi.

3. Perkataan Ibadah pula difahami sebagai perlaksanaan atau peraturan adat resam (tradisi).

4. Perkataan Din pula hanya difahami sebagai satu agama atau kepercayaan kepada mana-mana peraturan.

5. Manakalah Taghut pula diterjemahkan membawa makna tokong, berhala atau syaitan.

Hasil daripada kefahaman yang salah atau keliru itu menyebabkan manusia sukar untuk kembali kepada risalah atau mesej al-Quran yang sebenarnya.

Al-Quran mengajak manusia supaya jangan mengambil yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala sebagai Ilah. Maka, manusia kini menyangka bahawa mereka telah memenuhi kehendak al-Quran itu setelah mereka meninggalkan sembahan, tokong-tokong, berhala-berhala dan yang lain yang dianggap sebagai tuhan-tuhan, sedangkan amalan dan praktik hidup mereka terus menerus memenuhi kehendak-kehendak yang lain daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahuwata’ala.

Al Quran mengajak manusia supaya jangan mengakui selain daripada Allah Subhanahuwata’ala sebagai Rabb. Maka manusia kini menyangka mereka telah memenuhi kehendak itu kerana mereka tidak pernah mengakui sesiapa pun sebagai Rabb mengikut konsep tauhid yang mereka fahami. Sebaliknya, tanpa mereka sedar, tingkahlaku mereka telah mengangkat yang lain daripada Allah Subhanahuwata’ala ke taraf Rabb.

Mereka membantah serta tidak menyembah berhala-berhala, mereka mengutuk syaitan dan mengaku menghadapkan diri kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata, tetapi pemikiran mereka tidak ingin meninggalkan sistem hidup taghut yang dibentuk oleh manusia.

Mengenai ‘ibadah, mereka melakukan beberapa ‘ibadah khusus. Namun sebahagian besar dari hidup mereka tidak dilandaskan dengan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah Subhanahuwata’ala.

Begitu juga mengenai din, mereka mengaku menganut agama Islam dan meninggalkan agama-agama lain. Mereka faham sekadar itu sahajalah keperluan beragama dan sesiapa sahaja yang berbuat demikan sudah memenuhi tuntutan perhambaan hanya sanya kepada Allah Subhanahuwata’ala. Sebaliknya, pada hakikatnya, majoriti manusia kini telah menyeleweng jauh daripada Din Islam yang sebenarnya.

Akibat salah faham

Dalam suasana kegelapan dan kepalsuan ini, keempat-empat istilah asas itu tidak lagi diberikan makna yang betul. Ini menimbulkan banyak masalah. Maka, lebih daripada tiga perempat ajaran al-Quran tidak lagi difahami. Inilah sebab utama mereka tidak ingin menghayati cara hidup yang termaktub dalam al Quran. Oleh itu untuk memahami hakikat ajaran al-Quran sebenarnya, kita perlu memahami makna keempat-empat istilah itu.

Tanpa kefahaman ini, akibatnya manusia sentiasa hidup di dalam keraguan. Apabila mereka ingin membuat sesuatu keputusan, maka mereka merujuk kepada teori manusia dan membelakangkan ketetapan Allah Subhanahuwata’ala.

Tanpa kefahaman ini, secara tidak sedar manusia yang mengaku Islam akan tertarik dengan din yang bukan Islam dan sanggup pula mati mempertahankannya. Manusia yang mengaku Islam memerangi saudara-saudaranya sendiri dan lebih teruk lagi memerangi din Islam.

Kembali kepada Tarbiyah

Untuk memahami kembali istilah-istilah Ilah (اله), Rabb ( رب ), ‘Ibadah ( عبادة ) dan Din ( د ين) yang sebenarnya, kita perlu kembali kepada tarbiyah Islamiyah. Lebih-lebih lagilah untuk menghayatinya dalam kehiudpan yang mencabar kini, maka tarbiyah yang berterusan sangat diperlukan.

Rujukan: Empat Istilah Dalam Al-Qur’an, Al-Maududi

No comments:

Post a Comment