Tuesday, October 20, 2009

ANTARA DUA JALAN

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Dan Kami telah tunjukkannya dua jalan (jalan kebajikan dan jalan kajahatan)."
(Surah al-Balad: ayat 10.)

"Apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu sahaja (tanpa dipertanggungjawabkan)"
(Surah al-Qiyamah: ayat 36.)

Telah ditentukan bagi manusia jalan yang ditempuhinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menggariskan jalan tersebut di sisi-Nya dan meletakkan di hadapan manusia panji-panji matlamat kehidupan dan juga hikmat kejadiannya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:
"Apakah kamu mengira bahawa Kami menjadikan kamu secara sia-sia sahaja dan kamu semua tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. : tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan ( Yang Mempunyai) ‘Arasy yang mulia ."
(Surah al-Mu'minun: ayat 115-116.)

Orang yang berbahagia ialah orang yang telah bertemu dengan pertolongan-Nya. Orang yang telah ditarik oleh cahaya hidayah-Nya. Mereka telah meneroka dengan pandangan mereka segala kabus yang telah menutup kealpaan dan kelalaian mereka selama ini. Seterusnya mereka tahu akan marhalah-marhalah perjalanan dan melangkah menuju ke matlamatnya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Maka segeralah kembali mentaati Allah . Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmmu. Dan jangan­lah kamu mengadakan tuhan (Ilah) yang lain di samping Allah.Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu."
(Surah Adz Dzaariyaat: ayat 50-51.)

Apa sahaja yang menyebabkan manusia terpesong daripada sampai kepada-Nya, atau mengubah serta menyelewengkan manusia daripada menghadap-Nya, atau memisahkan manusia daripada bergantung serta berharap kepada-Nya, sama ada berupa hawa nafsu yang menguasai atau kemahuan yang degil atau kehendak-kehendak terhadap sesuatu yang cepat lupus dan hilang (duniawi), maka semua itu adalah ilah-ilah selain daripada-Nya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya pertunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat?. Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran?"
(Surah al-Jathiyah: ayat 23.)

Wahai manusia, di sisi kamu hanya terdapat dua jalan. Tidak ada jalan ketiga sebagai pilihan.

JALAN PERTAMA

Jalan pertama ialah jalan yang luas terbentang di hadapan. Penuh dengan keteduhan. Jalan yang terang menderang dan elok sekali. Dipagari jalan tersebut dengan keindahan bau-bauan. Di sekelil­ingnya penuh dengan kecantikan. Permulaan jalan itu ialah keyaki­nan dan keimanan (terhadap Allah). Tahap-tahapnya ialah istiqamah dan ketaatan kepada ar-Rahman. Penghujungnya ialah syurga dan keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

JALAN KEDUA

Jalan kedua ialah jalan yang gondol, terasing, sunyi, penuh dengan kegelapan dan membinasakan. Permulaan jalan itu ialah bantahan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahap-tahapnya ialah kemungkaran dan kemaksiatan. Penghujung jalan itu ialah neraka yang mana apinya menyala-nyala serta kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:
"Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidu­pan duniawi, maka sesungguhnya jahim (neraka) itulah tempat tinggalnya."
(Surah an-Naziaat: ayat 37-38).

Kedua-dua jalan tersebut tidak akan sama selama-lamanya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Maka apakah orang-orang yang beriman sama dengan orang-orang yang fasiq (kafir)? Mereka tidak sama. Ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasiq, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripada­nya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakan siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."
(Surah as-Sajadah: ayat 18-20.)

"Apakah patut Kami jadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaima­nakah kamu mengambil keputusan? "
(Surah al-Qalam: ayat 35-36)

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerja­kan amal saleh sama dengan orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Patutkah pula Kami menganggap orang-orang yang bertaqwa sama dengan orang yang berbuat maksiat."
(Surah Shad: ayat 28)

Orang yang saleh dan beramal dengan penuh keikhlasan, maka dia akan memperolehi kebaikan di dunia dan akhirat.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan."
(Surah an-Nahl: ayat 97).

Sebaliknya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Dan barang siapa berpaling daripada peringatan-Ku, maka sesung­guhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpun­kannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."
(Surah Thaha: ayat 124).

Sebagaimana berbezanya implikasi pemilihan jalan di atas bagi in­dividu, begitulah juga bagi umat manusia seluruhnya. Umat yang berpegang kepada hidayah Rabbani dan menempuh jalan Ilahi yang bersumberkan wahyu dari langit, maka sesungguhnya dia telah dibantu dalam urusan dunia dengan ketinggian ('izzah) dan kepim­pinan. Di akhirat nanti disediakan pula untuknya kebaikan dan kurniaan (dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala).

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpah kepada mereka barakah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
(Surah al-A'raf: ayat 96)

"Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan hukum Tau­rat, Injil dan al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan­nya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka"
(Surah al-Maidah: ayat 66)

Sebaliknya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki yang datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari ni'mat-ni'mat Allah; kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka lakukan."
(Surah an-Nahl: ayat 112)

Jika dilihat permasalahan dunia kini, permasalahan `material' ti­daklah setenat berbanding permasalahan ruh. Permasalahan kemiski­nan, kesihatan dan buta huruf tidaklah setenat berbanding perma­salahan kezaliman, ketamakan, ketidak-adilan, ketiadaan kasih sayang, ketiadaan kesedaran dan ketiadaan keinsafan.

Justeru itu wahai manusia, sampai bilakah keadaan ini akan bert­erusan? Peringatan telah pun berada bersama-sama kamu. Bukti-bukti telah pun berada di sisi kamu. Lupakah kamu hari-hari semalam yang penuh dengan pengajaran?

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang sama dengan kejadian (yang menimpa) orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah: "Maka tunggulah, sesungguhnya akupun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu". Kemudian Kami selamatkan para Rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demiki­anlah menjadi kewajipan atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman."
(Surah Yunus: ayat 102-103)

Sesungguhnya hati itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud:
"Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi ia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak .Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta’bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusanNya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."
(Surah Yusuf : ayat 21)

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Hadith al-Qudsi (yang bermafhum):
"Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku (kekasih-Ku), Aku telah mengi­sytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada cara bertaqarrub (mende­katkan diri) seorang hamba kepada Ku yang lebih Ku sukai melain­kan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Ku fardhukan kepadanya. Namun sentiasa hamba-Ku itu berusaha mendekatkan diri kepada Ku dengan melakukan hal-hal yang sunat sehingga Aku pun mencintai (mengasihi)nya. Apabila dia telah Aku cintai, Akulah pendengaran­nya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul keras dan kaki­nya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon kepada Ku, Aku akan kurniakan dan jika dia memohon perlindungan Ku, Aku akan melindunginya. Dan tidak pernah Aku ragu-ragu pada sesuatu di saat Aku akan melakukannya seperti ragu-Ku untuk mengambil jiwa orang mu'min yang enggan mati sedangkan Aku tidak suka menggang­gunya."
(Hadith Riwayat al-Bukhari)

Rujukan: Hasan Al Banna

No comments:

Post a Comment