Sunday, October 18, 2009

DEFINISI ISLAM (Siri 2)

DEFINISI KETIGA

Islam adalah 'way of life' atau peraturan bersifat menyeluruh yang mengatur kehidupan umat manusia dan menjadi dasar akhlak mulia, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam untuk disampaikan kepada manusia. Sesiapa yang mentaatinya akan diberi pahala dan sesiapa yang mengingkarinya akan dikenakan siksa. Allah Subhanahuwata’ala berfirman yang bermaksud:
“Barangsiapa mencari agama selain din Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”
(Ali-Imran: 85)

Agama yang dimaksudkan di sini ialah din Islam, sepertimana yang telah kami terangkan di atas, iaitu din Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam.

DEFINISI KEEMPAT

Islam ialah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Iaitu peraturan-peraturan yang berbentuk kepercayaan, ahklak, ibadah, mu’amalat dan sejarah yang terkandung didalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Allah berfirman yang bermaksud:
“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu daripada (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”
( Al-Maidah: 67)

Allah telah menurunkan al-Quran dan as-Sunnah kepada Rasul-Nya. Di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah terkandung peraturan-peraturan, itulah Islam.

DEFINISI KELIMA

Islam merupakan jawapan yang benar terhadap tiga persoalan yang selalu dihadapi oleh manusia semenjak dahulu hingga kini. Tiga persoalan itu selalu mempengaruhi pemikiran manusia dalam hidupnya atau timbul ketika menghantar simati ke tanah perkuburan atau apabila melihat tanah perkuburan. Persoalan-persoalan itu ialah: Dari manakah manusia datang? Apakah tujuan kehidupan manusia? Ke manakah akhirnya kesudahan manusia?

Jawapan yang tepat dari tiga persoalan di atas telah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, samada secara global ataupun secara terperinci, di dalam ajaran Islam.

Pertanyaan pertama dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya yang bermaksud:
“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”
(Al-Hajj: 5)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”
(Al-Mukminun: 12-14)

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”
(As-Sajadah: 7-9)

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.”
(Al-Insan: 1-2)

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.”
(At-Thariq: 5-7)

Dalam ayat-ayat di atas telah dijelaskan bahawa dahulu manusia tidak wujud, kemudian Allah menciptakan manusia dari tanah dan keturunannya dari air mani yang hina. Manusia yang pertama diciptakan dari tanah ialah Adam ‘Alaihissalam, manakala keturunannya diciptakan dari air mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), yang berasal dari antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan.

Pertanyaan kedua dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya yang bermaksud:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”
(Adz-Zariyat: 56)

Ibadah (seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas), mengandungi erti mengenali Allah serta tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan-Nya untuk manusia. Ini bertujuan agar manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh itu manusia diciptakan untuk berbakti dan beribadah dalam erti kata yang luas.

Pertanyaan ketiga dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya yang bermaksud:
“Hai manusia, sesungguhnnya kamu telah bekerja dengan sungguh–sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.
(Al-Insyiqaq: 6)

“Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”
(Ar-Rum: 11)

“Kemudian kepada Rabbmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.”
(Az-Zumar: 7)

“Dan bahwasanya kepada Rabbmulah kesudahan (segala sesuatu).”
(An-Najm: 42)

“Sesungguhnya kepada Rabbmulah kembalimu.”
(Al-Alaq: 8)

Ayat-ayat di atas menerangkan bahawa kesudahan manusia sesudah mati ialah kembali kepada Penciptanya untuk dinilai segala amalannya semasa hidup di dunia. Kemudian manusia akan dimasukkan ke tempat yang sesuai dengan ganjaran yang diterimanya. Jika beliau melakukan amalan soleh iaitu beribadah, maka beliau akan ditempatkan bersama mereka yang mendapat ganjaran syurga. Tetapi, jika beliau melakukan amalan jahat iaitu maksiat, maka beliau akan ditempatkan bersama ahli-ahli neraka.
Rujukan:
Dasar-dasar Ilmu Da’wah (Terjemahan kitab Usul Da’wah) oleh: Dr Abdul Karim Zaidan

No comments:

Post a Comment