Saturday, July 23, 2011

Meraih Manfaat dari Al Quran

Alangkah kasihan mereka yang meninggalkan al Quran. Mereka bersungguh-sungguh mencari jalan untuk menyampaikan mereka kepada Allah namun melupakan al Quran, padahal jalan menuju Allah itu sangat jelas sejelas matahari di siang hari.


Khabab Ibn al Art berkata: “Mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan anda. Kerana selamanya kamu tidak akan mampu mendekat kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang paling Dia cintai berupa firman-Nya. Tidak diragukan lagi bahawa Al Quran mempunyai kesan yang mendalam terhadap hati yang hidup. Firman Allah Ta’ala:


ãAÍit\çRur z`ÏB Èb#uäöà)ø9$# $tB uqèd Öä!$xÿÏ© ×puH÷quur tûüÏZÏB÷sßJù=Ïj9 Ÿwur ߃Ìtƒ tûüÏJÎ=»©à9$# žwÎ) #Y$¡yz ÇÑËÈ


“Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Surah al Isra’ ayat 82)


Syed Qutb menyatakan bahawa dakwah boleh berdiri sepeninggalan Rasulullah sampai akhir zaman kerana sumber rujukan masih terpelihara sehingga ke hari kiamat iaitu Al Quran. Sumber utama (Al Quran) inilah juga yang membuat generasi sahabat Rasulullah mampu untuk memikul tanggungjawab dakwah.


Ketika Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah S.A.W. ia menjawab: “Akhlaknya adalah Al Quran.”


Ibnu Kathir mengatakan: “Bahawasanya mereka – generasi pertama tidak membaca Al Quran hanya bertujuan meluaskan budaya dan kajian, tidak juga hanya terbatas untuk kemanisan dan ketenteraman hati.


Para sahabat menerima Al Quran bukan untuk memperbanyak dan membekalkan diri dengan wawasan, bukan pula sebagai bahan ilmiah atau hanya memperkaya dan memenuhi kajian. Tetapi mereka menerima perintah Al Quran untuk diamalkan selepas mendengar ayat demi ayat Al Quran. Sepertimana seorang tentera yang menerima perintah daripada seorang komandan di medan perang. Segenap kekuatan digunakan untuk melaksanakan arahan berkenaan.


Pendekatan generasi awal adalah pendekatan untuk beramal. Mereka bukan mendekati al Quran bertujuan untuk mengkaji, menelti atau mentela’ah tetapi al Quran itu bercampur baur dengan diri, jiwa dan kehidupan mereka. Mereka mengamalkan segala ajaran Al Quran dalam segenap aspek kehidupan sehingga menjadi suatu kebiasaan.


Al Quran menjadi sebuah wawasan yang bergerak, tidak diam dalam pemikiran sahaja, atau hanya tersimpan dalam bentuk tulisan pada kitab-kitab tetapi sahabat Rasulullah menjadikan Al Quran sebagai panduan dan cara hidup.


Ketahuilah bahawa al Quran tidak akan memberi harta karun yang berharga kecuali bagi orang yang mahu menerimanya dengan ruh ini, iaitu ruh makrifah, yang menjadi sumber segala amalan.


Al Quran tidak didatangkan hanya sekadar kitab untuk mengisi akal fikiran, kitab adab, kesenian, kitab sejarah atau cerita, walau pun di dalam Al Quran mengandungi perkara berkenaan. Al Quran diturunkan untuk menjadi manhaj (sistem) hidup sebagai manhaj Tuhan (Syed Qutb – Maalim fi Thariq).


Rujukan


Dr Majdi Al Hilali, Agar Hati Hidup Bersama Al Quran terjemahan Al Imanu Awwalan Fakaifa Nabda-u bihi, oleh Andi Subarkah, Pustaka Nuun, Semarang, 2009.

No comments:

Post a Comment