Tuesday, July 19, 2011

Jalan Menuju Allah Sangat Jelas dalam Al Quran

Bagi sesiapa yang mahu berjalan menuju Allah dengan cara yang benar, maka jalan itu ditunjukkan oleh Al Quran sebagaimana firman Allah:

÷bÎ) uqèd žwÎ) ֍ø.ÏŒ tûüÏHs>»yèù=Ïj9 ÇËÐÈ `yJÏ9 uä!$x© öNä3ZÏB br& tLìÉ)tGó¡o ÇËÑÈ

“Al Qur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (iaitu) bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus.” (Surah At Takwir ayat 27 – 28)

Al Quran adalah pembimbing bagi sesiapa yang sedang berada dalam kegelapan dan ragu-ragu sehingga jalannya menjadi terang. Allah berfirman:

Ÿ@÷dr'¯»tƒ É=»tGÅ6ø9$# ôs% öNà2uä!$y_ $oYä9qßu ÚúÎiüt7ムöNä3s9 #ZŽÏWŸ2 $£JÏiB öNçFYà2 šcqàÿøƒéB z`ÏB É=»tGÅ6ø9$# (#qàÿ÷ètƒur Ætã 9ŽÏVŸ2 4 ôs% Nà2uä!%y` šÆÏiB «!$# ÖqçR Ò=»tGÅ2ur ÑúüÎ7B ÇÊÎÈ Ïôgtƒ ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊÍ Ÿ@ç7ß ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_̍÷ãƒur z`ÏiB ÏM»yJè=à9$# n<Î) ÍqY9$# ¾ÏmÏRøŒÎ*Î/ óOÎgƒÏôgtƒur 4n<Î) :ÞºuŽÅÀ 5OŠÉ)tGó¡B ÇÊÏÈ

“Hai ahli kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya (nabi Muhammad s.a.w.) dari Allah, dan Kitab (Al Quran) yang menerangkan. Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (Surah Al Maidah ayat 15 – 16)

Dengan Al Quran, seorang hamba akan mampu melihat jalannya menuju Allah. Allah berfirman:

#sŒÎ)ur öNs9 NÎgÏ?ù's? 7ptƒ$t«Î/ (#qä9$s% Ÿwöqs9 $ygtFøu;tGô_$# 4 ö@è% !$yJ¯RÎ) ßìÎ7¨?r& $tB #Óyrqム¥n<Î) `ÏB În1§ 4 #x»yd ãÍ¬!$|Át/ `ÏB öNà6În/§ Yèdur ×puH÷quur 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏB÷sムÇËÉÌÈ

“Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Quran Ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Surah Al ‘Araf ayat 203)

Melalui al Quran, ia juga akan mampu mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Allah S.W.T. berfirman:

ö@è% zÓÇrré& ¥n<Î) çm¯Rrgu& yìyJtGó$# ֍xÿtR z`ÏiB Çd`Ågø:$# (#þqä9$s)sù $¯RÎ) $oY÷èÏÿxœ $ºR#uäöè% $Y7pgx ÇÊÈ üÏöku n<Î) Ïô©9$# $¨ZtB$t«sù ¾ÏmÎ/ ( `s9ur x8ÎŽô³S !$uZÎn/tÎ/ #Ytnr& ÇËÈ

“Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami,” (Surah al Jin ayat 1 – 2)

Barangsiapa yang berjalan di atas manhaj (sistem) al Quran, sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada jalan Allah yang lurus. Allah S.W.T. berfirman:

$pkšr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# ôs% Nä.uä!%y` Ö`»ydöç/ `ÏiB öNä3În/§ !$uZø9tRr&ur öNä3ös9Î) #YqçR $YYÎ6B ÇÊÐÍÈ $¨Br'sù šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä «!$$Î/ (#qßJ|ÁtFôã$#ur ¾ÏmÎ/ öNßgè=Åzôã|¡sù Îû 7puH÷qu çm÷ZÏiB 9@ôÒsùur öNÍkÏökuur Ïmøs9Î) $WÛºuŽÅÀ $VJŠÉ)tGó¡B ÇÊÐÎÈ

“Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (syurga) dan limpahan karunia-Nya. dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.” (Surah An Nisa’ ayat 174 – 175)

Jalan Allah yang lurus Ialah jalan ketuhanan sebagaimana firman Allah:

$tB tb%x. @t±u;Ï9 br& çmuŠÏ?÷sムª!$# |=»tGÅ3ø9$# zNõ3ßsø9$#ur no§qç7Y9$#ur §NèO tAqà)tƒ Ĩ$¨Z=Ï9 (#qçRqä. #YŠ$t6Ïã Ík< `ÏB Èbrߊ «!$# `Å3»s9ur (#qçRqä. z`¿ÍhŠÏY»­/u $yJÎ/ óOçFZä. tbqßJÏk=yèè? |=»tGÅ3ø9$# $yJÎ/ur óOçFZä. tbqßâôs? ÇÐÒÈ

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani [orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah s.w.t], Karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (Surah Ali Imran ayat 79)

Orang yang berpegang teguh dengan al Quran maka ia akan hampir kepada Allah.

Al Quran adalah bukti yang boleh dipercayai dan pemandu yang mahir. Ia akan memandu setiap orang yang mahu mengikutinya kepada jalan Allah dalam jarak yang paling singkat dengan usaha yang paling minima.

Rasulullah bersabda: “Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Ubun-ubunku ada dalam genggaman-Mu, berlalu dalam hikmah-Mu, adil dalam ketetapan-Mu, aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama yang menjadi nama-Mu, aku menyebut diri-Mu, Engkau turunkannya dalam kitab-Mu, atau Engkau telah tetapkan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu untuk menjadikan al Quran sebagai penyemai hatiku, cahaya penglihatanku, penghapus kesedihanku dan penawar kegelisahanku.”

Sesungguhnya Al Quran adalah nikmat paling agung. Allah berfirman:

óOs9urr& óOÎgÏÿõ3tƒ !$¯Rr& $uZø9tRr& y7øn=tã |=»tFÅ6ø9$# 4n=÷FムóOÎgøŠn=tæ 4 žcÎ) Îû šÏ9ºsŒ ZpyJômts9 3tò2ÏŒur 5Qöqs)Ï9 šcqãZÏB÷sムÇÎÊÈ

“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami Telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.”

(Surah Al Ankabut ayat 51)

Rujukan:

Dr Majdi Al Hilali, Agar Hati Hidup Bersama Al Quran terjemahan Al Imanu Awwalan Fakaifa Nabda-u bihi, oleh Andi Subarkah, Pustaka Nuun, Semarang, 2009.

No comments:

Post a Comment