Wednesday, May 27, 2009

MENGENAL ALLAH (SIRI KE 2)

DALIL-DALIL YANG MEMBUKTIKAN KEWUJUDAN DAN PENCIPTAAN ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

Dalil wahyu telah membuktikan kewujudan dan keEsaan Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya yang bermaksud:

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). “Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahawa ada tuhan-tuhan (ilah-ilah) lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Ilah yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".
(Al-An’am, 6:19)

Dalil aqli juga membuktikan kewujudan dan penciptaan-Nya. Firman-Nya yang bermaksud:
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, "
(Ali-Imran, 3:190)

Dalil fitrah juga membuktikan kewujudan dan penciptaan Allah Subhanahuwata’ala. Fitrah manusia yang diciptakan Allah Subhanahuwata’ala, sememangnya mengakui akan Pemilikan dan Penciptaan Allah Subhanahuwata’ala. Firman-Nya:

Dan (ingatlah), ketika Rabmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Rabmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Rab kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lalai terhadap ini (Penciptaan dan Pemilikan Allah )"
(Al-A’raf, 7:172)

Firman-Nya lagi yang bermaksud:
14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.
15. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
(Al-Qiyamah, 75:14-15)

Rujukan:

1) Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005.
2) Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Da’i dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005.
3) Al-Qur’an dan terjemahan.

No comments:

Post a Comment